Grete’s org in Nebraska w 3

Ciąg dalszy naszej przygody ze Stanami Zjednoczonymi zakończył się sukcesem. Przeżyliśmy wiele ciekawych spotkań z różnymi osobistościami. Jarek spotkał kilku kolekcjonerów, między innymi szklanych kulek i gitar. Jedna babcia miała dom pełen gitar, od akustyków, przez basowe do elektryków, które odziedziczyła po ojcu. Marika miała przyjemność nazwać córkę synem, a wynikało to z tego, że dziewczyna była ścięta na jeża, ubrana w szorty i polo oraz miała dużo ciałka. Marika mając taki obraz przed oczami bez wyraźnego zarysu bioder i piersi, stwierdziła że rozmawia z osobnikiem płci męskiej i zapytała rodziców czy syn wybiera się na studia. Z nieprzyjemnej sytuacji wybrnęła zrzucając wszystko na problemy z językiem. W związku z tym można sobie wyobrazić  jak wygląda amerykańskie społeczeństwo. Większość dorosłych nie jest szczupła, a dzieci są skrajne – albo bardzo wysportowane, albo bardzo otyłe. Dlatego nasza samoocena szybuje szybko w górę. Najciekawszą częścią naszej pracy są rozmowy z rodzinami. Każda z nich ma inną historię i coś ciekawego do opowiedzenia. Rozmowy prowadzimy na różne tematy, dowiadujemy się w ten sposób wiele interesujących faktów, np. o Little free libraries – małych darmowych bibliotekach. Polega na udostępnianiu prywatnego zbioru dla sąsiadów. Ludzie często się wymieniają książkami, dokupują nowe i promują czytanie wśród lokalnej społeczności. Ponad to ludzie są bardzo zabawni, kiedy starają się nas urazić i powiedzieć wprost „nie jesteśmy zainteresowani”. Potrafią chować się w domu i udawać, że ich nie ma albo twierdzą, że są bezdzietni a w pokoju obok słychać bawiące się brzdące. Jest wesoło. Rośniemy wszyscy w siłę z dnia na dzień.

Succesed continuing our adventure with the United State. We experienced a lot of interesting meetings with different personalities. Jarek met several collectors, including glass balls and guitars. One grandmother had a house full of guitars, from acoustics, bass and electric from her father. Marika was pleased to call one daughter as a son, and resulted from the fact that the girl was beheaded on the hedgehog, dressed in shorts and a polo and had a lot of body. Marika having such an image in front of her eyes without a clear outline of the hips and breasts, she concluded that he was talking with male and asked parents if their son is going to college. She get out of an unpleasant situation by putting all on the problems with the language. Therefore, you can imagine how the American looks. Most adults are not slim, and the children are extreme – either very athletic, or very obese. Therefore, our self-esteem soars up quickly. The most interesting part of our work are negotiating with their families. Each of them has a different story and something interesting to tell. Conversations run on a variety of topics, we learn so many interesting facts, eg. About Little free libraries. It involves making a private collection for neighbors. People often exchange books, buy new and promote reading among the local community. More than that, people are very funny when they try to don’t hurt us and say simply, “we are not interested”. They can hide in the house and pretend they do not exist or say they are childless even if in the room next door can be heard playing tots. It’s fun. We grow all in strength from day to day.

2015 Grete w03 1